Közzétételi lista

A közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, “10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája” 23.§(1),(3) és 24.§ figyelembevételével készült.

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

  • A 2017/2018-as tanévre székhelyen: 16 tanuló csoportot
  • tagintézményben: 1 összevont és 2 önálló csoportot engedélyezett a fenntartó

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Tagintézmény-vezetői tanfelügyelet: 2016.11.24

Intézményvezetői tanfelügyelet: 2017.06.15

Szent-István tagiskola intézményi tanfelügyelet: 2018.03.22

A tanulók le-és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok 

  • A 2016/2017. tanévben évfolyamismétlő tanulók száma székhelyem: 23 fő
  • tagiskolában: 1 fő

 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei. Fejlesztő foglalkozások

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei (helyi tantervek), a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma